۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

علوم تربیتی و روانشناسی

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

براساس یافته های علوم تربیتی و روانشناسی، سال هاي پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده دارد. در این دوران حساس و مهم، یادگیري کودکان عمیق تر، سریع تر و آسان تر انجام میشود، توانایی های آنان در جنبه هاي مختلف رشد، شکوفا می شود و پایه هاي اصلی شخصیت آنهاشکل میگیرد.ایجاد محیط غنی و پربار همراه با کاربرد شیوه هاي آموزشی مناسب، رشد و پرورش کودکان را در این سالهاي پراهمیت تضمین می کند. بدون تردید در علوم تربیتی و روانشناسی وجود مربیان آگاه معتمد و مدیران کاردان، براي آموزش کودکان پیش دبستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
34 ساعت
در حال ثبت نام
116 ساعت
در حال ثبت نام
120 ساعت