۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

علوم پزشکی و پیراپزشکی

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

در کشورهای پیشرفته ، آموزش مستمر کمک های اولیه که زیرمجموعه مباحث علوم پزشکی و پیراپزشکی است  به گروه های مختلف جامعه ، امری بدیهی و معمول است. در کشور مابا توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی ، سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تاخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره