ضوابط:

* درخصوص کلیه تخفیف ها ارائه مدارک و مستندات به همراه تکمیل فرم تخفیف ضروری می باشد.

** کلیه اعضا جهاد دانشگاهی و بستگان درجه یک آنها با ارائه معرفی نامه از تخفیفات ویژه شهریه دوره های آموزشی برخوردار خواهند شد.

میزان تخفیف
موارد تخفیف
ردیف
۵٪
فراگیران دوره های قبلی
۱
۱۰٪
دانشجویان سایر دانشگاه ها
2
۱۵٪
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
3
۱۰٪
ثبت نام دسته جمعی در یک دوره (بیش از ۲ نفر)
4
۳۰٪
افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و موسسات خیریه
5