۱. با توجه به محدودیت ظرفیت هر دوره، ثبت نام براساس تحویل مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.

۲. فراگيران موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش جهاد دانشگاهی در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۳. فراگیر موظف به تکمیل فرم ثبت نام و ارزشیابی بصورت کامل و دقیق می باشد. گواهی پایان دوره صرفا بر اساس اطلاعات این فرم صادر می شود.

۴. ارائه گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل ، تحویل مدارک و اخذ حد نصاب لازم در آزمون پایان دوره (حداقل نمره قبولی برای صدور گواهینامه ۶۰ از ۱۰۰ است) یا ارائه پروژه، عدم غیبت بیش از حد مجاز (۱۵% مدت دوره آموزشی) و رعایت آئین نامه انضباطی صادر می گردد.

۵. فراگیران محترم می بایست حداکثر تا شش ماه پس از پایان دوره نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام فرمایند. پس از گذشت این زمان، تحویل گواهینامه با تأخیر مشمول هزینه تاخیر خواهد بود.

۶. ثبت نام در صورت وجود ظرفیت در دوره مورد نظر انجام می شود و با توجه به محدودیت پذیرش، اولویت ثبت نام براساس مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.

۷. حداقل ظرفیت پذیرش فراگیران و شرط برگزاری دوره ۱۰ نفر می باشد.

۸. برگزاری کلاس ها منوط به رسیدن تعداد فراگیران به حد نصاب موردنظر می باشد.

۹. پرداخت شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید با نام شخص متقاضی دوره پرداخت گردد.

۱۰. جهت تردد فراگیران در محوطه دانشگاه به همراه داشتن کارت شناسایی مرکز الزامی است.

۱۱. رعایت پوشش اسلامی، موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط های آموزش جهاد دانشگاهی الزامی است.

۱۲. در صورت هرگونه بي نظمي و ناهنجاري در آموزشگاه توسط فراگیر، از ادامه حضور نامبرده درآموزشگاه جلوگيري بعمل آمده و شهريه به وي استرداد نخواهد شد.

۱۳. فراگیران طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز موظف به حضور مرتب در کلاس ها می باشند.

۱۴. حضور فراگیران در کلاس ، قبل از حضور استاد الزامی است.

۱۵. حضور همراه به هر عنوان در كلاس ممنوع است.

۱۶. استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس و استعمال دخانيات در محيط آموزشي ممنوع می باشد.

۱۷. در صورت عدم حضور در امتحان پایان دوره ها (با شیوه ارزشیابی آزمون کتبی):

غیبت در امتحان (با ارائه مستندات) موجه تشخیص داده شود، فقط تا یک فصل آموزشیامتحان مجدد بعمل می­ آید.

در صورت غیبت غیرموجه، شرکت در امتحان مجدد با پرداخت ۲۰% شهریه امکان پذیر خواهد بود.

۱۸. درصورت انصراف از دوره، ميزان استرداد شهريه مطابق جدول ذيل خواهد بود: