سرفصل دوره خوشنویسی با خودکار فارسی :

جلسه اول

آموزش  حروف  :  الف ب پ ت ث د ذ ر ز ژ و ه

و نوشتن چند کلمه قابل تحریر با حروف بالا

جلسه دوم

آموزش  حروف  :  ک گ ف ط ظ م

نوشتن چند کلمه در کنار هم

جلسه سوم

تمرین حروف دوری  :  س ش ص ض ق ن ل

تحریر کلمه

جلسه چهارم

تحریرحروف با دور معکوس : ج چ ح خ ع غ ی

تحریر کلمه با 32 حرف الفبای انگلیسی

جلسه پنجم

اتصالات حروف :  الف د ر ز ژ

 

 

جلسه ششم

اتصالات حروف : ع غ ف ق ن

جلسه هفتم

اتصالات حروف : ص ض ط ظ ی

تحریر کلمه و جمله

جلسه هشتم

نکات انواع دندانه و انواع کشیده و تمرین کلمات مشکل

جلسه نهم و دهم

تمرین نوشتن متن های طولانی و ایجاد نظم و هماهنگی به سبک نستعلیق در متن ها

امتحان و بازدهی هنرجو

 

سرفصل دوره خوشنویسی با خودکار انگلیسی  :

 

سبک کرسیو :

1_آموزش حروف و اتصالات و تحریر کلمه: i, t, u, w, a, d, g, q

2_آموزش حروف و اتصالات و کلمه: l, b, h, k, g, J, y, z

3_آموزش حروف و اتصالات و کلمه: e, C, x p, v, f

4_آموزش حروف و اتصالات و تحریر کلمه :m, n, o, r, s

5_تمرین حروف کپیتال A تا H
و تمرین نوشتن جمله

6_تمرین حروف کپیتال I تا P و تمرین نوشتن جمله

7_تمرین حروف Q تا Z و نوشتن جمله

8_اعداد و سمبل ها و تمرین اصول زیبایی در متن های طولانی