دوره ترمیک سطح Adolescent

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح ADC توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
240,000 تومان

دوره ترمیک سطح Advanced

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
330,000 تومان

دوره ترمیک سطح Upper-intermediate

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Upper-intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
330,000 تومان

دوره ترمیک سطح Intermediate

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان

دوره ترمیک سطح Pre-intermediate

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Pre-intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان

دوره ترمیک سطح Elementary

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Elementary توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان

دوره ترمیک سطح Fundamental

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Fundamental توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان